הדירקטורים החדשים
.

מה?

רקע על הקורס

הועד המנהל בעמותות הוא הגוף האמון על הובלת הארגון ובקרה על פעילותו התקינה, מכאן שלתפקודו השפעה מכריעה על הצלחתו של הארגון לפעול באופן אפקטיבי. מרבית חברי הועד המנהל בעמותות מצטרפים לוועד במטרה לקדם את ההשפעה של הארגונים שבהם הם מאמינים. בשביל להיות חבר ועד אפקטיבי יש להכיר את המגזר השלישי על מאפייניו, לרכוש כלים מקצועיים וידע של מסגרת התפקיד, האחריות ותחומי הסמכות וקידום השותפויות.

תכנים מרכזיים בקורס 

התפתחות במגזר החברתי בישראל, תפקידי הדירקטור, ממשל תאגידי ורגולציה, היבטים פיננסיים וחשבונאים, פיתוח משאבים בישראל ובחו"ל, אימפקט חברתי, שותפויות תלת מגזריות, פילנתרופיה, פיתוח הכנסות עצמיות, פיתוח מנהיגות מקצועית ומנהיגות מתנדבת ועוד

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.